ദൈവ കരുണയുടെ സ്വപ്ന ദർശനം

ദൈവത്തിൻറെ കരുണ പരിശുദ്ധ അമ്മയിലൂടെ പ്രവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായ തൊടുപുഴയിലെ ‘ ഡിവൈൻ മേഴ്‌സി ഷറയിൻ  ഓഫ് ഹോളി മേരി ‘ യിൽ ഭാര്യയോടും കുഞ്ഞുങ്ങളോടും…

Continue Reading →