മൺപാത്രത്തിലെ നിധി

ഒരു കുശവൻ തന്റ്റെ  മൂശയിൽ കളിമണ്ണ് കൊണ്ട് മെനഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്ന പാത്രങ്ങളും കലങ്ങളും കുടങ്ങളും ധാരാളമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു പുരാതന കാലമുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഇന്നാകട്ടെ മൺപാത്രങ്ങൾ കാണാൻ തന്നെ കിട്ടാത്ത…

Continue Reading →

‘അമ്മ തന്ന ലവീത്ത’

ലവീത്ത പ്രാർത്ഥന എന്ന പേരിൽ കോതമംഗലം രൂപതാധ്യക്ഷൻ മാർ ജോർജ്  മഠത്തിക്കണ്ടത്തിൽ നിർദ്ദേശ്ശിച്ചതനുസരിച്ചു എല്ലാ ഇടവകകളിലും വിതരണം ചെയ്ത ഒരു കൊച്ചു പുസ്തകം എൻെറ വീട്ടിലും കിട്ടി.…

Continue Reading →